nyelv=$_SESSION['nyelvx']; $versenynaptar_id = $_GET["versenynaptar_id"]; print " English". " "; print "Magyar". " "; print "".$obj_n->uzenetki(36)."
";//Versenynaptár include("labtoll_db_param_veredm_vnapt.php"); $obj_n->db_zar(); ?>